Share |

 

 

puk_logo_kirkastettu_ja_pesty.jpg

 

 

PARAISTEN URHEILUKALASTAJAT - PARGAS SPORTFISKARE R.Y.


 suomen_lippu.jpg

SÄÄNNÖT


 
1 §
Yhdistyksen nimi on Paraisten Urheilukalastajat - Pargas Sportfiskare rf ja kotipaikka Parainen, Länsi-Turunmaan kaupunki . Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.
 
2 §
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä mahdollisuuksia harjoittaa kalastusta omaa tarvetta
varten.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura :
1)      hankkii jäsentensä käyttöön kalavesiä ja kalastusoikeuksia
2)      hoitaa ja käyttää kalavesiä niin ,että niissä harjoitettava kalastus tuottaa mahdollisimman
          hyvän tuloksen.
3)      valvoo ja huolehtii ,että seuran jäsenet noudattavat kalastuksessaan voimassa olevaa lakia, seuran päätöksiä ja hyviä tapoja.
4)      asettuu yhteyteen kalastusneuvontaa suorittavien järjestöjen ja laitosten kanssa kalavesien
          hoitoa ja käyttöä koskevissa asioissa sekä lisätäkseen jäsentensä kalataloudellista tietoisuutta
5)      harjoittaa neuvontaa kalastusvälineiden hankinnassa ja
6)      järjestää retkeilyä ,juhlia, näyttelyjä, arpajaisia ja muuta samantapaista toimintaa taloutensa           tukemiseksi.
Seura voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta.
Seura voi liittyä jäseneksi kalastusalan keskusjärjestöihin.
Seura ei harjoita minkäänlaista poliittista toimintaa.


3 §
Seuran jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen urheilukalastuksen harrastaja. Ulkomaalaisia  voidaan yhdistyslain sallimissa rajoissa valita seuran jäseniksi, jos vaali seuran tarkoituksen edistämiseksi katsotaan erikoisen suotavaksi.
Jäsenet ovat joko vuosi - tai kunniajäseniä.
Kunniajäseneksi voidaan valita henkilöitä ,jotka ovat erikoisen ansiokkaasti toimineet seuran tarkoitusperien tai maan kalastushoidon hyväksi.


4 §
Liittyessään jäseneksi suorittaa jokainen  liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun ,joiden maksujen suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa .
Ylimääräisistä maksuista päättää johtokunta seuran kokouksen määräämissä rajoissa.
 
5 §
Jos jäsen on tehnyt itsensä syypääksi näiden sääntöjen, kalastuslain taikka hyvien tapojen rikkomi-
seen taikka on muutoin toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä , voi johtokunta erottaa hänet seuran yhteydestä. Erotettu voidaan johtokunnan yksimielisellä päätöksellä ottaa uudelleen jäseneksi.
Johtokunnan erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa seuran kokoukselle, jonka on vahvistettava päätös 2 / 3 äänten enemmistöllä. Seuran kokouksen päätöksellä erotetun uudelleen liittymistä koskeva asia on alistettava seuran vuosikokouksen ratkaistavaksi.
Jos jäsen haluaa seurasta erota tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tahi sen puheenjohtajalle taikka suullisen ilmoituksen seuran kokouksen päytäkirjaan merkittäväksi ja suorittakoon eroamisvuodelle määrätyt maksunsa.
 
 
6 §
Seuran asioita hoitaa sen hallituksen johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja sekä 6 varsinaista ja 3 varajäsentä ,jotka kaikki valitaan vuodeksi kerrallaan .Johtokunta, joka on päätösvaltainen vähintään  4 jäsenen ollessa saapuvilla, valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
 
7 §
Johtokunnan tehtävänä on :


1)      Kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
2)      Huolehtia seuran tileistä ja hallinnosta,
3)      Panna toimeen seuran kokouksen päätökset sekä valvoa päätösten ja näiden sääntöjen      noudattamista,
4)      Hyväksyä jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
5)      Antaa jäsenille kalastuskortit,
6)      Huolehtia seuran käytössä olevista kalavesistä ja oikeuksista,
7)      Neuvoa jäseniä kalastusmahdollisuuksien ja pyydystysvälineiden hankinnassa,
8)      Valita seuran virkailijat ja määrätä heidän palkkionsa.
 
8 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä joko sihteerin taikka johtokunnan jonkun muun varsinaisen jäsenen kanssa.
 
9 §
Vuosikokouksessa joka pidetään ennen kunkin vuoden huhtikuun 15 päivää, käsitellään seuraavat
asiat :


1)      Esitellään johtokunnan toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
2)      Esitellään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto,
3)      Päätetään tili - ja vastuuvapauden myöntämisestä,
4)      Päätetään johtokunnan jäsenten ja mahdollisten muitten toimihenkilöitten ja tilintarkastajien           palkkioista,
5)      Päätetään jäsen - ja liittymismaksujen suuruus,
6)      Valitaan seuran puheenjohtaja,
7)      Valitaan johtokunnan jäsenet,
8)      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
9)      Valitaan mahdolliset muut toimikunnat,
10)    Päätetään missä lehdissä kokouskutsut julkaistaan,
11)    Muut mahdolliset asiat
 
10 §
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi ja on tilit päätettävä ja annettava ennen kunkin helmikuun 15 päi- vää tilintarkastajille ,joiden on annettava lausuntonsa maaliskuun 15 päivään mennessä.
 
11 §
Seura kutsutaan koolle joko kullekin jäsenelle jäsenluettelon mukaisella osoitteella postitse lähete-
tyllä  tiedotuksella taikka ilmoituksella yhdessä suomen - ja yhdessä ruotsinkielisessä Paraisten
kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Kutsu on postitettava taikka ilmoitukset siitä julkaistava vähintään 7 päivää ennen vuosikokousta ja
5 päivää ennen seuran muuta kokousta.
 
12 §
Ehdotus näitten sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voi tulla käsiteltäväksi vain  edellytyksellä että asia on johtokunnalle esitetty vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Ehdotus
voidaan hyväksyä vähintään 3 / 4 ääntenenemmistöllä ja on päätös tullakseen voimaan vahvistettava toisessa vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa.
 
13 §
Jos seura purkautuu taikka lakkautetaan, lahjoitetaan seuran varat kalanviljelystä edistävälle rekisteröidylle säätiölle.
 
14 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.
 
 
Oikeusministeriö on 16 p:nä kesäkuuta 1955 hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdistys-
rekisteriin ja on yhdistyksen nimeen liitetty r.y.
 

 Tulostettava Pdf-versio

 


 

ruotsin_lippu.jpg

 

 

                                                        STADGAR

 

1 §

 

Föreningens namn är Paraisten Urheilukalastajat-Pargas Sportfiskare och dess hemort är Pargas, Väst-Åboland. I dessa stadgar kallas föreningen sällskap

 

2 §

 

Sällskapets syfte är att främja sina medlemmars möjligheter att idka fiske för eget behov.

 

För att förverkliga sitt syfte skall sällskapet :

 

1)  Anskaffa fiskevatten och fiskerättigheter för sina medlemmar

2)  Sköta och nyttja fiskevatten så att det fiske som därutöver inbringar ett så gott resultat som möjligt

 

3)  Övervaka och se till att sällskapets medlemmar iakttar gällande lag ,sällskapets beslut och god sed.

 

4)  Knyta förbindelser med organisationer och inrättningar, som utövar rådgivning i fiskerihushållningsfrågor i angelägenheter som röra vård och användning av fiskevatten för att på detta och andra sätt öka sina medlemmars intresse för och kännedom om fiskerihushållningen

 

5)  Utöva rådgivning vid anskaffning av fiskeredskap

 

6)  Anordna utfärder, fester, utställningar , lotterier och annan likartad verksamhet för att stöda ekonomin

 

7)  Sällskapet kan äga och förvalta fast egendom

 

8)  Sällskapet kan ansluta sig som medlem till fiskeriväsendets centralorganisationer

 

9)  Sällskapet utövar ingen som helst politisk verksamhet.

 

3 §

 

Till medlem i sällskapet antas varje utövare av sportfiske som åtnjuter gott anseende .

 

Utlänningar kan med de begränsningar som föreningslagen tillåter väljas till medlemmar i sällskapet, om valet anses synnerligen önskvärt för att främja sällskapets syftemål .

 

Medlemmarna är antingen sådana som årligen erlägger avgift eller hedersledamöter.

 

Till hedersmedlemmar kan väljas personer som speciellt förtjänstefullt har verkat till förmån för sällskapets syftemål eller för fiskevården i landet.

 

4 §

 

Vid anslutning till sällskpet betalar varje medlem en inskrivningsavgift samt en årlig medlemsavgift vilka avgifters storlek fastslås vid årsmötet. Hedersmedlemmar är befriade från medl.avgifter.

 

Om extra avgifter besluter direktionen med de begränsningar som på mötet bestäms.

 

5 §

 

Om medlem gjort sig skyldig till brytande av dessa stadgar, av fiskelagen eller av god sed eller på något annat sätt handlat i strid mot sällskapets syften kan styrelsen utesluta honom / henne ur sällskapets gemenskap.

Utesluten person kan på enhälligt beslut av direktionen återupptas som medlem.

 

Efter att ha fått vetskap om direktionens beslut om uteslutningen har medlem rätt att inom 30 dagar överklaga detta inför sällskapets sammanträde, som bör stadfästa sitt beslut med 2/3 majoritet.

 

Ärenden ,som rör återupptagandet av person som på sällskapets sammanträdes beslut uteslutits, bör avgöras av sällskapets årsmöte.

 

Medlem som önskar utträda ur sällskapet bör skriftligen meddela detta till direktionen eller till dess ordförande eller anmla därom muntligen vid sällskapets sammanträden ,varvid hans anmälan antecknas i protokollet, och må han erlägga sin medlemsavgift för det år under vilket han utträder ur sällskapet.

 

6 §

 

Sällskapets angelägenheter skötes av dess direktion som utgörs av styrelse.

 

Till direktionen hör : Ordförande jämte 6 ordinarie och 3 ställföreträdande medlemmar, som alla väljs för ett år åt gången.

 

Inom direktionen som är beslutför om minst 4 medlemmar är närvarande väljs viceordförande och sekreterare.

 

7 §

 

Direktionens uppgift är :

 

1)  Att sammankalla sällskapets sammanträden och förbereda de ärenden som därvid skall behandlas

 

2)  Att ombesörja sällskapets tillgångar och förvaltning

 

3)  Att verkställa beslut som fattats på sällskapets sammanträden sam övervaka att besluten och dess stadgar följs

 

4)  Att uppgöra medlemsförteckning

 

5)  Att förse medlemmar med fiskekort (medlemskort)

 

6)  Att sköta de fiskevatten som sällskapet utnyttjar och tillvarata dess rättigheter

 

7)  Att råda medlemmarna vid anskaffningen av fiskemöjligheter och fångstredskap

 

8)  Att utse sällskapets funktionärer och bestämma deras arvoden

 

8 §

 

Sällskapets namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans eller av endera tillsammans med med någon annan i direktionen.

 

9 §

 

Vid årsmötet som hålls före den 15 april varje år behandlas följande ärenden.

 

1)  Föredra direktionens redogörelse för föregående verksamhetsår

 

2)  Föredra bokslutet och uppläsa revisorernas utlåtande

 

3)  Fatta beslut om beviljande av frihet från redovisning och ansvar

 

4)  Fatta beslut om direktionsmedlemmars och eventuella andra funktionärers och revisorers arvoden

 

5)  Fatta beslut om medlems- och inskrivningsavifternas storlek

 

6)  Välja sällskapets ordförande

 

7)  Välja direktionsmedlemmar

 

8)  Välja 2 revisorer och 2 suppleanter för dem

 

9)  Väljes eventuella övriga bestyrelser / komitèer

 

10)  Besluta hur kallelser till sammanträden annonseras

 

11)  Eventuella andra ärenden

 

10 §

 

Sällskapets räkenskapsår är kalenderåret och bokslutet bör fastställas och framläggas före den 15 februari varje år för revisorerna som bör avge sitt utlåtande senast den 15 mars.

 

11 §

 

Sällskapet sammankallas antingen genom meddelande som utskickas till varje medlem under den adress som antecknats i medlemsförteckningen , eller genom annons i en finsk och svensksprågig tidning som utkommer i Pargas .

Andra meddelanden till medlemmar ombesörjes på samma sätt Kallelse bör postas eller annons därom publiceras minst 7 dagar före årsmöte och 5 dagar före sällskapets övriga möten och sammanträden

 

12 §

 

Förslag om ändring av dessa stadgar ,eller om sällskapets upplösning, kan upptas till behandling endast under den förutsättningen, att ärendet anmälts till direktionen minst 2 veckor före sammanträdet.

 

Förslaget kan godkännas med ¾ majoritet och beslut bör för att träda ikraft bekräftas vid påföljande möte som bör hållas efter att minst en månad förflutit

 

13 §

 

Om sällskapet upplöses eller om dess verksamhet upphör, doneras medel till någon inregistrerad stiftelse som befrämjar fiskodling.

 

14 §

 

För övrigt följes  föreningslagen

 

Justitieministeriet har den 16 juni 1955 godkänt denna förening att införas i föreningsregistret och har till föreningens namn bifogat ry (rf)

 

 

 Pdf-version -printta ut